Leestijd: 2 minuten

Wie recent een spaarrekening heeft geopend, zal wellicht vastgesteld hebben dat de spaarrekening of het spaarboekje nagenoeg geen rendement meer oplevert. Verschillende consumenten hebben dan ook de beslissing genomen om hun vrienden of familieleden te helpen door overtollige spaarreserves uit te lenen. Op die manier helpen ze de vriend of het familielid en kan men toch nog iets aan het geld verdienen. Is geld uitlenen aan vrienden of familie steeds mogelijk? En zijn er bepaalde risico’s aan verbonden?

Formaliseer lening op papier

In principe is naar Belgisch recht niet vereist dat een overeenkomst tussen twee partijen op papier wordt gezet. Een mondeling akkoord heeft met andere woorden dezelfde waarde als een geschreven overeenkomst. Toch valt het aan te raden om een lening op papier te zetten, zij het al om bewijsmoeilijkheden te voorkomen. Men kan als kredietgever besluiten de lening te laten officialiseren via een notariële akte, dan wel via een onderhandse overeenkomst. Voor een volledige uitwerking van de onderhandse overeenkomst zal men deze dienen te laten registreren bij een Registratiekantoor.

Men betaalt voor deze registratie een vast recht van 25 EUR. Door de registratie wordt het bestaan én de datum van de lening tegenstelbaar aan derden. Wanneer bv. een schuldeiser van de kredietnemer zich tegenover u als kredietgever zou richten omwille van een betaling waar de schuldeiser het niet eens mee is, dan dient deze schuldeiser het bestaan van de kredietovereenkomst te erkennen.

Wat dient men zoal binnen de kredietovereenkomst te vermelden?

§ De identiteit van de kredietgever en de kredietnemer(s);
§ Het bedrag dat wordt uitgeleend;
§ De looptijd van de kredietovereenkomst, bv. 5 of 10 jaar;
§ De rentevoet die zal worden toegepast én of deze vast of veranderlijk is;
§ Op welke tijdstippen (een deel van) de lening dient te worden terugbetaald;
§ De gevolgen indien men niet tijdig de nodige aflossingen zou verrichten, bv. het verschuldigd zijn van een nalatigheidsintrest;
§ Het rekeningnummer waarop de kredietnemer de periodieke terugbetalingen dient te voldoen;
§ De handtekening van beide partijen.

Geen interesse in al deze formaliteiten? Als alternatief zou men de kredietnemer een schuldbekentenis kunnen laten ondertekenen waarbij de kredietnemer verklaart een krediet van X aantal euro te hebben ontvangen. De schuldbekentenis bevat idealiter ook de modaliteiten van terugbetaling.

Tip

Tracht steeds betalingen per overschrijving te laten verlopen. Zowel wat betreft het overschrijven van het geld op de rekening van de kredietnemer, als wat betreft de terugbetalingen van de kredietnemer. Op die manier vermijdt u mogelijke twisten met ex-partners (bij een echtscheiding), erfgenamen (bij een overlijden van de kredietnemer) of de fiscus.

Roerende voorheffing en lening vrienden of familie

Ook de fiscus wenst zijn graantje mee te pikken uit deze belegging. Wanneer men het geld aan de vriend of familielid niet gratis zal ter beschikking stellen, wat wellicht inderdaad het geval zal zijn, dan dient de kredietnemer een roerende voorheffing van 27% in te houden. De kredietnemer zal deze persoonlijk moeten doorstorten aan de fiscus en dit ook zo aangeven binnen het zogenaamde formulier 273. Heeft de kredietnemer deze roerende voorheffing ingehouden en doorgestort? Dan is men als kredietgever bevrijd van bijkomende verplichtingen. In het tegenovergestelde geval zal de kredietgever de intresten dienen aan te geven bij zijn/haar aangifte van personenbelasting.