Een hypothecaire lening overeenkomst ondertekenen is geen werk dat op enkele minuten geklaard is. Alvorens een hypothecaire lening overeenkomst te ondertekenen, komt het er op aan om aan hypothecaire lening vergelijken te doen. Door hypothecaire leningen onderling te vergelijken kan je honderden euro’s op jaarbasis besparen. Hoe gaat hypothecaire lening vergelijken in zijn werk?

Wat is een hypothecaire lening?

Alvorens hypothecaire leningen met elkaar te kunnen vergelijken, behoor je een beter inzicht te krijgen in de wereld van hypothecaire kredieten. Indien je twijfelt om een huis of appartement te kopen, zal je wellicht hulp nodig hebben van een bank, verzekeraar of andere kredietinstelling. De bank of kredietinstelling zal je het nodige geld voor de aankoop voorschieten, mits je een hypothecaire lening overeenkomst ondertekent.

Deze lening overeenkomst gaat gepaard met de nodige waarborgen voor de kredietgever. Wanneer je gedurende de looptijd van de lening om de één of andere reden de aflossingen niet meer kan verrichten, heeft de kredietgever de mogelijkheid het huis of appartement te verkopen en met de opbrengst van de verkoop haar achterstallen in te vullen.

Dankzij de hypothecaire lening beschikt de hypothecaire kredietgever met andere woorden over een bijkomende zekerheid. Opgelet: het begrip ‘hypothecair krediet’ kan uitsluitend gebruikt worden wanneer een onroerende eigendom dient als onderpand voor de lening. Wens je een persoonlijke lening aan te gaan en is je partner/vader/moeder bereid zich persoonlijk borg te stellen voor deze lening? Ook in die hypothese zal een bank extra voordelige voorwaarden aanbieden, maar is er geen sprake van een hypothecair krediet. Een hypothecair krediet vergelijken kan dus uitsluitend wanneer je bij de verschillende woonleningen eenzelfde onroerend goed als onderpand ter beschikking stelt.

Hypothecaire lening vergelijken, waar let ik op?

Als individu kan men binnenstappen bij een bank of kredietinstelling in de hoop dat men bij die bank of kredietinstelling onmiddellijk de beste voorwaarden ontvangt. Vertel jezelf evenwel geen fabeltjes: banken zijn geen liefdadigheidsinstellingen en zullen dus niet automatisch hun beste voorwaarden aanbieden. Het komt er met andere woorden op aan om verschillende banken of kredietinstellingen te contacteren en vervolgens aan hypothecaire lening vergelijken te doen.

Het merendeel van de gezinnen staakt hun zoektocht wanneer ze de kredietgever gevonden hebben met de laagste rentevoet. Evenwel gaat hypothecaire lening vergelijken verder dan het vergelijken van uitsluitend de rentevoet. Informeer bij de bank of kredietinstelling naar de algemene voorwaarden van de hypothecaire lening, de mogelijkheid om vervroegd af te lossen, eventuele bijkomende dossierkosten, verplichte aanhorigheden (zoals een brand- of schuldsaldoverzekering), etc.

Als tip geven wij mee om ten minste drie hypothecaire leningen met elkaar te vergelijken. Door een hypotheek bij de kredietgever met de beste voorwaarden te ondertekenen, bespaar je immers heel wat geld dat je op die manier iedere maand aan andere leuke dingen kan uitgeven.

Neem tijdens het hypothecaire lening vergelijken de volgende aandachtspunten mee:

1. Minimum te ontlenen bedrag. De algemene voorwaarden van vrijwel alle kredietgevers vermelden een minimumbedrag dat via de hypothecaire lening behoort ontleend te worden. Door een bepaald geldbedrag voorop te stellen, vermijden hypothecaire kredietgevers dat het bedrag te beperkt is waardoor de kosten niet opwegen tegenover het rendement. Minimum te ontlenen bedragen variëren tussen de 12.500 en 50.000 EUR.

Hypothecaire lening vergelijken2. Potentiële looptijd van de hypothecaire lening. Het vergelijken van hypothecaire leningen is tevens vergelijken wat de langst mogelijke looptijd bij de kredietgever is. Gelet op de financiële en economische crisis is een deel van de banken en kredietgevers terughoudender geworden om hypothecaire leningen op 30 jaar toe te staan. Door een dergelijke lange looptijd overeen te komen, is de bank immers minder zeker dat het de integrale som terugbetaald krijgt. Tijdens de looptijd van de lening kunnen er immers verschillende onverwachte gebeurtenissen tussenkomen, zoals een echtscheiding, verlies van werk, etc.

Voor het vergelijken van de potentiële looptijd van de hypothecaire lening, behoor je goed de eigen financiële situatie te bekijken. Zit je in een financieel stabiele situatie en verdient je partner voldoende om eventueel alleen de hypothecaire lening af te lossen? Of zit je daartegenover krap bij kas en is het bedrag van de hypothecaire lening absoluut het maximum? Hou er evenwel rekening mee dat wanneer je opteert voor een hypothecaire lening met een korte looptijd, dat er hogere maandelijkse aflossingen met de lening gepaard gaan.

3. Type rentevoet. In de hypothecaire lening markt functioneren twee types van rentevoeten naast elkaar: de vaste rentevoet en de variabele rentevoet. Een vaste rentevoet ligt doorgaans hoger dan de variabele rentevoet door het beperkte risico dat met de lening gepaard gaat, maar biedt daartegenover wel meer voorspelbaarheid. De kredietgever en kredietnemer komen bij aanvang van de hypothecaire lening een vaste rentevoet voor de hele looptijd van de lening overeen. Door de steeds lager wordende rentevoet, is zelfs deze iets duurdere kost van een hypothecaire lening met een vaste rentevoet perfect te overbruggen. Waar men tot een 10 jaar geleden sprak van vaste rentevoeten van 6 of meer % op jaarbasis, ligt dit anno 2016 op circa 3%.

Informeer tijdens het hypothecaire lening vergelijken tevens naar de voorwaarden van de hypothecaire lening met een variabele rentevoet. Deze rentevoet kan stijgen of dalen gedurende de looptijd van de lening, evenwel steeds binnen de modaliteiten van de overeenkomst. Zo kunnen de kredietgever en kredietnemer overeenkomen dat de rentevoet maximaal 3% kan dalen of stijgen op jaarbasis, per drie jaar, per vijf jaar, etc.

Het aantal herzieningen wordt dus volledig vrij overeen gekomen. Bepaalde kredietgevers staan toe om één of meerdere keren gedurende de looptijd van de hypothecaire lening van type rentevoet te veranderen. Zo kan men tijdens de looptijd van de hypothecaire lening met een variabele rentevoet vaststellen dat de rentevoet momenteel enorm aantrekkelijk is en bijgevolg het vasthaken van de rentevoet voor winst zou kunnen zorgen. Niet alle kredietgevers staan dit toe, waardoor dit geen onbelangrijk punt is tijdens het hypothecaire leningen vergelijken.

4. Hoogte rentevoet. De rentevoet vormt datgene waar elke kandidaat-kredietnemer zich blind op staart. Heeft men bij kredietgever X de laagste rentevoet? Is kredietgever Y bereid om nog een lager bedrag aan te bieden? Echter kan een hypothecaire lening met een lage startende variabele rentevoet uitmonden in een torenhoog resultaat, wanneer bijvoorbeeld de overeenkomst toestaat dat de intrest na één jaar met 5% kan toenemen. Beoordeel een hypothecaire lening met andere woorden niet uitsluitend op basis van de hoogte van de rentevoet, maar tevens op het type van rentevoet en de bijhorende voorwaarden.

5. Bijkomende modaliteiten. Vergeet tijdens het hypothecaire leningen vergelijken niet te informeren bij de bank of kredietgever wat de bijkomende modaliteiten van de hypothecaire lening zijn. Behoort de kredietnemer tevens in te tekenen op een brandverzekering of schuldsaldoverzekering? Behoort men voor de aantrekkelijke vaste rentevoet een minimum aan beleggingen naar de bank over te brengen? Behoort men een aantal financiële producten aan te schaffen vooraleer de hypothecaire lening overeenkomst kan ondertekend worden?

Deze bijkomende modaliteiten verhogen op verborgen wijze de kostprijs van de hypothecaire lening. Maak tijdens het hypothecaire lening vergelijken dus geen abstractie van aanvullende verplichtingen.

Idem behoort men vooraf de wederbeleggingvergoedingen te vergelijken. Deze vergoeding vergoedt de verloren intrest van de bank wanneer u zou besluiten de lening vervroegd terug te betalen. In die hypothese kan de bank immers niet meer op het rendement rekenen dat het aanvankelijk had gepland. In België is het bedrag van de wederbeleggingsvergoeding beperkt tot drie maanden intrest op het vervroegd terugbetaald kapitaal. Raadpleeg het schema met terugbetalingstermijnen dat je van de bank ontving bij de ondertekening om te bepalen hoeveel deze wederbeleggingsvergoeding momenteel bedraagt.

Dit onderscheid hangt nauw samen met de financiële positie die je momenteel en in de toekomst zal hebben. Via een hypotheek met vaste mensualiteiten betaal je gedurende de hele looptijd van de lening hetzelfde maandelijkse bedrag. Enkel de verhouding tussen het gedeelte kapitaal en intrest zal wijzigen. Bij aanvang van de hypothecaire lening betaal je een klein gedeelte kapitaal, maar evenwel een groot gedeelte intrest. Naarmate de lening vordert zal de verhouding meer doorwegen richting het gedeelte kapitaal. Na 1/2de van de looptijd van de lening is circa 1/3de van het kapitaal terugbetaald.

Via een progressieve terugbetaling stijgt het bedrag van de terugbetaling naarmate de hypothecaire lening vordert. Bijgevolg start men op bijvoorbeeld 80% van de maandelijkse last, waarna dit bedrag elke twee jaar met 4% toeneemt. Na 10 jaar heeft men de 100% maandlasten bereikt, waarna gedurende de resterende looptijd hetzelfde bedrag wordt aangehouden. Bij een degressieve terugbetaling daalt het bedrag van de maandelijkse aflossingen. Het terug te betalen bedrag van het kapitaal blijft identiek maar de intrest zal maand na maand verlagen, waardoor de kredietnemer het gevoel krijgt dat de lening “goedkoper” wordt.

Eén gouden raad: laat je niet vangen aan banken of kredietinstellingen die beweren de laagste rentevoet aan te bieden. Bij het hypothecaire lening vergelijken komt er meer kijken dan alleen de rentevoet. Heb tevens oog voor het minimum te ontlenen bedrag, de maximale looptijd van de lening, het type rentevoet, de bijkomende modaliteiten, en wijze van aflossing.